អ៊ុ៊ិក ស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូ (Exceed Prosthetics & Orthotics)

យ៊ុគគសម័យថ្ម៊ីម៊ួយបានចាប់អផតើមអោយសារតែ អ៊ុ៊ិកស៊ុ៊ីដរបសស៊ឺធ៊ីកណ៍ អអន អស៊ឺធ៊ីកណ៍ ខ៊ូអ៊ិលធ៊ីឌ៊ី (អ៊ុ៊ិក ស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូ)បាននាំយកអសវាអវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែន៊ិងរណបតដលមានសតង់ោអនតរជាែ៊ិមករបអេសកមព៊ុជាវ៊ិសវករឧបករណ៏ស៊ិបបន៊ិមម៊ិែន៊ិងរណបន៊ិងអនកបអចេកអេសន៊ិងអនកពាអោយចលន តដលមានជាំនញខពស់តដលបានបណត៊ុុះបណ្តតលន៊ិងេេ៊ួលសាគល់អោយ សតង់ោរអនតរជាែ៊ិ អ ើយ
អយើងផតល់ឧបករណ៏សាតរលេធភាពពលកមមតដលនាំច៊ូលព៊ីរកុម ៊ុន លប៊ីៗកន៊ុងព៊ិភពអោក។

ផល៊ិែកមមន៊ិងអសវាកមម

 • អវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែ រណប
 • រអេុះរ៊ុញ ឧបរណ៏ជាំន៊ួយោរអងគ៊ុយ/អដើរ
 • តសបកអជើងសាំរាប់អនកជាំង៊ឺេ៊ឹកអនមតផែម
 • អសវាពាបាលអោយចលន
 • រហាែ់អដើរជាម៊ួយន៊ិងឧបករណ៍
 • រតាមោនន៊ិងជ៊ួសជ៊ុលអវយវៈ ស៊ិបបន៊ិមម៊ិែរណបន៊ិងឧបរណ៍ជាំន៊ួយ រាងោយ

គល៊ីន៊ិករបស់អយើង

គល៊ីន៊ិកអ៊ុ៊ិកស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូអៅេ៊ីរកុងភនាំអពញគ៊ឺេាំអនើប, រ៊ីករាយសាវគមន៏
ន៊ិងបាំពាក់ជ៊ូនអែ៊ិថ្៊ិជនន៊ូវអវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែ រណបតដល
េាំអនើបច៊ុងអរោយ។ ចាប់ព៊ីេេ៊ួលអសវារ ៊ូែដល់បានឧបករណ៍
អនកន៊ិងេេ៊ួលអសវាតដលមានវ៊ិជាាជ៊ីវៈ ន៊ិងយកច៊ិែតេ៊ុកោក់ផ្ទទល់។ ព៊ិអសសអៅអេៀែអនកន៊ិងេេ៊ួលបានន៊ូវកតនលងផតល់អសវាតដលមានផ្ទស៊ុខភាពន៊ិងអនម័យខពស់។

អសវាកមមរបស់អយើង

អសវាកមមអវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែតដលមានគ៊ុណភាពខពស់តផែកអៅអលើយ៉ាងែ៊ិចបាំផ៊ុែព៊ីរកុមជាំនញវ៊ិជាាជ៊ីវៈប៊ីរបអភេខ៊ុសគ្នន

 • វ៊ិសវករអវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែន៊ិងរណប ជាអនកតដលព៊ិន៊ិែយវាយែាំលល អធវើ បាំពាក់ន៊ិងតកែាំរ៊ូវ

ឧបករណ៍របស់អនកអ ើយធានថាអនកន៊ិងេេ៊ួលបានផលរបអយជន៍ខពស់បាំផ៊ុែព៊ីឧបរណ៍របស់អនក។

 • អនកបអចេកអេស ជាអនកអធវើន៊ិងជ៊ួសជ៊ុលឧបករណ៏របស់អនកអោយអៅតាមែាំរ៊ូវោរផ្ទទល់ខល៊ូន
 • អនកពាបាលអោយចលន ជាអនកតដលោចបអងកើនម៊ុខងាររាងោយ ន៊ិងោចជ៊ួយអនករកវ៊ិធ៊ីសាស្រសតលែៗកន៊ុងោរអរបើ
  របាស់រាងោយអោយអស់ព៊ីលេធភាពរបស់អនក។

ប៊ុគគល៊ិករបស់អ៊ុ៊ិក ស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូ ជាប៊ុគគល៊ិកតដលបានបណត៊ុុះបណ្តតលមានវ៊ិជាាជ៊ីវៈរែ៊ឹមរែូវតាមសតង់ោរអនតរជាែ៊ិ។ អៅអពលតដលអនកអរជើសអរើស អ៊ុ៊ិក ស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូ អនកន៊ិងបានអែថរបអយជន៍ភាលមព៊ីអសវាកមមតផនកអវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែន៊ិងរណបតដលមានវ៊ិជាាជ៊ីវៈ
ខពស់រគប់របអភេរ៊ួមមាន៖

 • អសវាព៊ិអរគ្នុះអយបល់អោយឥែគ៊ិែលថ្ល
 • អសវាព៊ិន៊ិែយវាយែាំលលអលើព៊ិោរភាពន៊ិងែាំរ៊ូវោររបស់អនក
 • ព័ែ៏មានន៊ិងអសចកត៊ីតណនាំអរបើរបាស់ឧបករណ៍អដើមប៊ីជ៊ួយអនកអធវើោរអរជើសអរើសបានរែ៊ឹមរែូវ
 • មានឧបករណ៍ជាំន៊ួយរាងោយរគប់របអភេ
 • អសវាផគែ់ផគង់ ផល៊ិែ បាំពាក់ន៊ិងតកែាំរ៊ូវឧបករណ៍ជាំន៊ួយរាងោយ
 • អសវាបងាាែ់អដើរជាម៊ួយឧបករណ៍
 • អសវាពាបាលអោយចលន
 • អសវាជ៊ួសជ៊ុលន៊ិងោរផ្ទលស់ថ្ម៊ី
 • អសវាបញ្ា៊ូនអៅរកអនកជាំនញតផនកអពេយដ៏លេ របស៊ិនអបើមាន

ោរវ៊ិន៊ិអយគអៅអលើគ៊ុណភាព


អ៊ុ៊ិក ស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូផតល់អវយវៈស៊ិបបន៊ិមម៊ិែ រណបន៊ិងឧបករណ៍ជាំន៊ួយរាងោយរគប់របអភេតដលមានគ៊ុណភាពខពស់អៅតាមែាំលលអផេងៗគ្នន។ អនកោចអឃើញបតនថមអោយច៊ុចអៅអលើអគ េាំព័ររបស់ផល៊ិែផលរបស់អយើង។ែាំលលតដលអនកបង់ម៊ិនបានឆល៊ុុះបញ្េាំងអៅអលើតែែាំលលលនវែថ៊ុធាែ៊ុអដើមន៊ិងអរគឿងផេាំសាំរាប់អធវើឧបករណ៍ស៊ិបបន៊ិមម៊ិែន៊ិងរណបរបស់អនកអេ។ ប៉ា៊ុតនតជាចាំបងរែូវបានបង់អៅអលើអពលវាោសាំរាប់អធវើ ព៊ីអនកតដលមានជាំនញខពស់ ចាំណ្តយអលើោរផល៊ិែ ោរអធវើអែសត ោរបាំពាក់សាកលបងោរតកែាំរ៊ូវឧបករណ៍ស៊ិបបន៊ិមម៊ិែន៊ិងរណបរបស់អនក។វាជាោរសាំខាន់ណ្តស់តដលព៊ិោរភាពរបស់អនករែូវបានព៊ិន៊ិែយអោយអនកតដលមានវ៊ិជាាជ៊ីវៈខពស់អ ើយអនកន៊ិងេេ៊ួលោរបងាាែ់អរបើជាម៊ួយឧបករណ៏ ោរពាបាលន៊ិងោរអលើកេ៊ឹកច៊ិែតអដើមប៊ី
សអរមចបានន៊ូវលេធផលលែបាំផ៊ុែតដលោចអធវើអៅបានចាំអពាុះោរបាំោស់េ៊ី ម៊ុខងារបស់ឧបករណ៍ ពាក់អៅមានផ្ទស៊ុខភាព
ន៊ិងអមើលអៅសាែែ។


អសវាតដលមានសារៈសាំខាន់ន៊ិងរគប់តបបយ៉ាងទាំងអនុះ រែូវបានចាែ់ជាកតាតគ៊ុណភាពខពស់បាំផ៊ុែរបស់អ៊ុ៊ិក ស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូ។ តាមរយៈបេព៊ិអសាធន៍របស់អយើងោរវ៊ិន៊ិអយគអលើគ៊ុណភាពគ៊ឺជាោរវ៊ិន៊ិអយគម៊ួយដ៏លែម៊ួយ។

របអេសកមព៊ុជា


រកុម ៊ុនអ៊ុ៊ិកស៊ុ៊ីដភ៊ីអអនអ៊ូ (Exceed Prosthetics & Orthotics) ផទុះអលខ១៨៧A&១៨៩Aផល៊ូវប៊ូរ៊ីភនាំអពញថ្ម៊ី ភ៊ូម៊ិរែពាាំងឈ៊ូកសងាកែ់េ៊ឹកថាល ខណឌតសនស៊ុខ រាជធាន៊ីភនាំអពញ។ េ៊ូរសពទ័អលខ 017 77 50 58 or 016 53 68 28